Kontakt

DVT

Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine e. V. (DVT)
Steinplatz 1 
10623 Berlin 
E-Mail infodvt-netde 

Geschäftsführung

Dr. Thomas Kiefer 
Geschäftsführer 
Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine e. V. (DVT)
c/o VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V. 
VDI-Platz 1 
40468 Düsseldorf 
 
Telefon: +49 211 6214 305 
E-Mail: gfdvt-netde 
Internet: www.dvt-net.de 

Vorsitzender

Dr.-Ing. Hans Heinz Zimmer

Sind noch Fragen offen?

Kontaktformular